SZML - SPOLEČENSKÉ ZAŘÍZENÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI LUBY (stavební a konstrukční část)

SZML - SPOLEČENSKÉ ZAŘÍZENÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI LUBY (stavební a konstrukční část)

Autor: arch. Antonín Koldinský

Projekt: 2007-2009    
Realizace:  probíhá stavební řízení
Investor:     Město Klatovy
Kapacita stavby:     celková – 425,0 m2

                              nově zastavěná plocha objektem SZML – 146,7 m2

                              celková plocha SZML – 380 m2

                              užitná plocha SZML – 215 m2

                              výška objektu (od čisté podlahy 1NP) – 10,3 m

     Dosud bylo vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby „Luby - společenské zařízení městské části Luby, na pozemcích st.p. 252/1, 450, parc.č. 757/1, 870/1 v katastrálním území Luby“. Jedná se o stavbu občanské vybavenosti s víceúčelovým provozem kulturně-sportovním. Společenské zařízení městské části Luby (SZML) bude mít smíšený účel užívání – v 1S se budou nacházet prostory sociálního zázemí se šatnami pro účinkující, v 1NP budou hlavní prostory pro užívání objektu jako je vstupní hala, šatna pro návštěvníky, toalety a sál s jevištěm. Tato část bude přístupná z parkoviště a přes venkovní terasu ze sportovního areálu. Sousední část, objekt restaurace, bude přístupná jako doposud vstupem přímo ze sportovního areálu. Restaurace bude SZML spojovací chodbou tak, aby hosté restaurace mohli používat toalety v 1NP. Ve 2NP se bude nacházet balkon, hala, lodžie, toalety, energocentrum a klubovna tělovýchovné jednoty.

    Jedná se o novostavbu a rekonstrukci restaurace trvalého charakteru, jejíž výstavba bude provedena etapovitě tak, aby  pokud možno nebyl přerušen provoz jednotlivých částí areálu, zejména restaurace. Umístění objektu respektuje stávající uliční linie a měřítko okolní zástavby. Pozemek, který je pro výstavbu určen, je rovinatý. Objekt je třípodlažní (1S,1NP,2NP), ale navenek se jeví jako dvoupodlažní. Hlavní prostor společenského sálu je halový jednopodlažní.Pro odkládání vrchního šatstva návštěvníků bude sloužit prostor v 1NP pod schodištěm do 2NP.

Do 1S je vstup ze schodiště od části jeviště, kde je samostatný vchod z exteriéru do 1NP a pak k jevišti a 1S, ke vchodu se lze dostat u vjezdu do areálu. Před vjezdem do areálu a před řadovými garážemi je řešeno parkování. Hlavní vstup pro návštěvníky do kulturního domu je z parkoviště.Výškově objekt převyšuje okolní stavby, má dvě nadzemní podlaží a okolní objekty (restaurace a řadové garáže) jsou jednopodlažní.    V současnosti se na ploše budoucího staveniště nachází objekty klubovny a skladu technického zázemí TJ Start Luby, která budou zbourány a na jejich místě bude realizována novostavba SZML. 

    Venkovní fasáda bude provedena s probarvenou strukturovanou omítkou se zrnem do 1,5 mm, odstín světlý (světle šedý - kávový). Suterénní a soklová část bude omítnuta soklovou omítkou. Arkýře a rizality, které plasticky vystupují z roviny fasády, budou obloženy dřevem nebo fasádními deskami např. deskami Cembonit nebo MAX exterior. Rovnocenným alternativním materiálovým řešením je provedení vnější fasády z pohledového lícového zdiva. Střecha objektu je navržena plochá dvouplášťová se střešními pilovými světlíky, s atikou a se zaatikovými žlaby. Jako střešní krytina jsou navrženy živičné, popř. PVC pásy (ve dvou vrstvách). Veškeré klempířské prvky budou provedeny z titanzinkového plechu. Střešní nástavba strojovny VZT bude opláštěna rovněž titanzink. plechem. Výplně otvorů (okna, dveře) budou kovové hliníkové. Vrata na vjezdu do areálu budou kovová – žárově zinkovaná ocel.

    Stavba bude napojena na stávající příjezd ze stávající místní komunikaci . Objekt bude napojen na stávající veřejnou infrastrukturu vodovodu, kanalizace, plynovodu, NN. Centrální vytápění, větrání a ohřev TUV bude zajištěn v energocentru, rozvody topné vody z plynových kotlů v kombinaci s ekologickými zdroji –fotovoltaické panely. Orientace prosklených ploch ve svislých stěnách je východ, západ a jih, což umožňuje rovnoměrné denní osvětlení a zároveň bude, ale přesto bude SZML vybaven ve všech podlažích vzduchotechnickým zařízením. Pro možnost dodatečného zastínění prosklených ploch bude instalovány vnější horizontální žaluzie. Měkké horní osvětlení sálu budou umožňovat pultové světlíky, jejichž prosklené části jsou orientována na sever, což eliminuje přehřívání vnitřních prostor, zejména v letním období. Větrání veškerých vnitřních pobytových prostor (restaurace, zázemí restaurace, šaten účinkujících a klubovny) ve všech podlaží bude možné přirozené větracími okenními křídly. Prostor toalet v 1S, 1NP a 2NP a prostory sálu budou odvětrány rovněž uměle vzduchotechnicky.

Fotogalerie: SZML - SPOLEČENSKÉ ZAŘÍZENÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI LUBY (stavební a konstrukční část)