REKONSTRUKCE HRADČANY

REKONSTRUKCE HRADČANY

Projekt: 2006
Realizace:  nerealizováno
Plocha pozemku: 487 m2
Zastavěná plocha: 98,6 m2

 

    Projekt přestavby a přístavby objektu bývalé prodejny řeší na základě zadání majitele nemovitosti, a zároveň stavebníka, jeho celkovou rekonstrukci a přestavbu za účelem trvalého obývání (rodinný dům).  Objekt bývalé prodejny byl užíván a udržován od doby jeho dokončení v druhé polovině 50. let 20. století. Během této doby docházelo pouze drobným úpravám a udržovacím pracím, které vedly až k nynější podobě stavby. Výraznou změnou stavu domu byla odnětí plnění funkcí lesa sousední parcele, čímž vznikla před jižní fasádou objektu prostorná zahrada. Stáří objektu odpovídá i stav jeho opotřebení, technického zařízení, tepelné ochrany a s tím spojené úspory energií. Stav objektu je rovněž bez zjištěných vážných statických poruch nosných konstrukcí. V současnosti neobydlený objekt není v nynější podobě vhodný k rodinnému bydlení. Neumožňoval by svým budoucím uživatelům mj. dostatečné hygienické a sociální zázemí, komfort bydlení a příjemné životní prostředí v bezprostředním okolí domu.Stávající dispoziční řešení neodpovídá dispozičním nárokům pro rodinný dům, a proto je potřebné provedení níže specifikované přestavby.

POPIS STAVBY

    Jedná se o jednopatrový zděný objekt s podkrovním prostorem pod valbovou střechou, částečně podsklepený. Nezateplený podkrovní prostor je využíván jako půda. Založení je předpokládáno plošné na průběžných základových pasech.Celková stávající zastavěná plocha činí v přízemí cca 98,6 m2. Po dokončení přestavby bude k užívání bytová jednotka 4+kk včetně potřebného technického a sociálního zázemí. Suterénní prostor bude využíván pro technické zázemí domu.Současné dispoziční uspořádání  je zcela nevhodné a nefunkční. Ze vstupní chodby je přístup strmým jednoramenných schodištěm do dispozičně volného podkroví a do suterénu.

    Obvodové zdivo i příčky jsou cihelné, podlahy betonové s keramickou dlažbou, strop nad přízemím je předpokládán monolitický železobetonový. Vaznicový krov valbové střechy je s krytinou z azbestocementových šablon. Dveře dřevěné do ocelových zárubní, okna dřevěná zdvojená.Objekt je vybaven vodovodní a kanalizační (oddílná dešťová a splašková kanalizace) přípojkou, přípojkou NN. Vytápění probíhalo lokálními topidly na pevná paliva, která byla napojena kouřovodem do komínového tělesa.V rámci rekonstrukce dojde k rozebrání krovu a demontáži střešní krytiny, k bouracím pracím vnitřních dělících příček a dřevěného schodiště do podkroví.

REKONSTRUKCE OBJEKTU

    Obsahem projektu rekonstrukce je z velké části přístavba spolu se stavebními úpravami, resp. přestavbou, stávajícího zděného objektu, které jsou nezbytné pro zajištění pohody pro obývání objektu a které jsou tím pádem spojené se změnou vnitřní dispozice domu a vhodné orientace jednotlivých místností k světovým stranám. Přístavbu představuje v přízemí stavební a dispoziční rozšíření stávajícího objektu.

    V místě dnešní prodejní plochy je navržen hlavní obytný prostor o celkové ploše (45,5 m2), ve zbylé části přízemí je navržen pokoj/pracovna a sociální zázemí pro bytovou jednotku. V 1.NP bude též přes navrženou terasu umožněn přístup z objektu přímo do prostoru zahrady. Nad terasou bude k podkrovní části přistavěna dřevěná konstrukce balkonu, která bude samonosná, oddilatována od nosných zděných konstrukcí.

    Nově přistavěná přízemní část s plochou střechou (zádveří a garáž s dílnou) bude z dřevěné sendvičové konstrukce, které splňuje tepelně technické požadavky. Rekonstruované podkroví pod novou sedlovou střechou je navržené jako obytné se třemi pokoji, šatnou a vlastní hygienickou jednotkou.

    Dojde k sejmutí střešní krytiny a k demontáži dřevěného krovu, k vybourání vnitřních příček. Poté budou provedeny nové konstrukce dle výkresové dokumentace, mj. zateplení podlahy přízemí, provedení dřevěných konstrukcí hambalkového krovu, vyzdění štítových obvodových stěn.

    Objem stávajícího rekonstruovaného objektu zůstane v podstatě zachován, budou upraveny okenní otvory.Technické vybavení objektu projde rovněž rekonstrukcí, budou provedeny nové vnitřní instalace. Přípojky na inženýrské sítě budou beze změn.

Fotogalerie: REKONSTRUKCE HRADČANY