REKONSTRUKCE RODINNÉHO DOMU V PRAZE-NEBUŠICÍCH (stavební a konstrukční část)

REKONSTRUKCE RODINNÉHO DOMU V PRAZE-NEBUŠICÍCH (stavební a konstrukční část)

Autor: Ing.arch. Dalibor Hlaváček

Projekt: 2009
Realizace: 20010-11

Náklady: 5,5 mil. Kč 

  • STÁVAJÍCÍ STAV OBJEKTU

Objekt rodinného domu byl užíván a udržován od doby jeho dokončení  odhadem v 50. až 60. letech minulého století. Stáří objektu odpovídá i stav jeho opotřebení, zastaralého technického zařízení, špatné tepelné ochrany a s tím spojené úspory energií.

Provedený stavebně technický průzkum (STP) prokázal, že dům byl postaven s četnými vadami, které vznikly již při výstavbě. Tyto vady mohou ohrozit i stabilitu konstrukcí a měly by být sanovány dle závěrů STP. Bylo provedeno statické  posouzení stropních konstrukcí. Průzkumem bylo rovněž prokázáno nízké radonové riziko v objektu a z tohoto hlediska je výsledek příznivý.

 

  • POPIS STÁVAJÍCÍ STAVBY

Jedná se o podsklepený zděný dům se dvěma nadzemními podlažími pod sedlovou střechou. Nezateplený podkrovní prostor je využíván jako půda. Založení je předpokládáno plošné na průběžných základových pasech z betonu prokládaného lomovým kamenem.

Celková stávající zastavěná plocha je 81,5 m2 a ta bude zvětšená dostavbou o zastavěné ploše 43,2 m2, celková zastavěná plocha pak bude 124,7 m2. Po dokončení stavebních úprav bude objekt užíván k bydlení ve všech třech podlažích a prostor pod krovem bude nadále užíván pouze jako půda. Užitná plocha bude cca 187,1 m2, přičemž plocha obytných místností bude 89,1 m2.

 

Dispozice je v nynější době zcela nevhodná pro bydlení podle dnešních standardů, proto bude přikročeno k rekonstrukci a dostavbě objektu. Po přestavbě objektu se v přízemí dostaneme přes zádveří a chodbu do hlavního obytného prostoru domu (obývací pokoj + jídelna + kuchyň). Z chodby je přístup rovněž do ložnice, WC, šatny v 1NP a dvouramenným schodištěm pak do suterénu i 2. nadzemního podlaží.

Obvodové zdivo i příčky jsou cihelné, podlahy betonové s keramickou dlažbou, nebo linoleem. Ke zjištění skladby stropů byly realizovány ověřovací sondy.

Vodorovné nosné konstrukce v objektu jsou nestandardního provedení. Nad suterénem jsou použity střešní panely SZD33-60/450 délky 4,5m a SZD 31-300 délky 3m. Použití těchto střešních panelů je problematické z hlediska jejich únosnosti, ale především z hlediska malého uložení na přírubu válcovaného nosníku Ič. 180. Tloušťka panelu je mimo žebírka pouze 25mm a při podezdění příčkami mezi podporami hrozí jeho poškození. Sondami bylo zjištěno,že betonová vrstva nad panely není vyztužena. Mezi panely byla vkládána zálivková výztuž.

Objekt je vybaven přípojkou NN, vodovodu, splaškové kanalizace, dešťová kanalizace v obci není. NTL plynovodní přípojka je zatím ukončena v plynoměrném pilíři v oplocení.

  • STAVEBNÍ ÚPRAVY

Obsahem projektu jsou stavební úpravy a dostavba domu, které jsou nezbytně spojené se změnou vnitřní dispozice a rozšíření užitné plochy rodinného domu. Ve všech podlažích dojde ke změně vnitřní dispozice vybouráním některých dělících příček a provedením nových, a zejména vybouráním větší části západní obvodové stěny kvůli připojení přistavované části jídelny, kuchyně a komory (skladu). Strop nad 1S včetně schodiště bude demontován a konstrukce budou provedeny nové, železobetonové. 

Obvodové konstrukce jednopodlažní přístavby budou provedeny keramickými bloky POROTHERM P+D tl. 300 mm a tato konstrukce bude kontaktně zateplena minerální plstí tl. 120 mm. Stropní deska ploché střechy bude prefabrikovaná  - systém POROTHERM MIAKO zmonolitněný betonovou zálivkou.

Stávající obvodové zdivo bude rovněž kontaktně zatepleno minerální vlnou tl. 160 mm a stávající obvodové zdivo u zádveří minerální vlnou tl. 180 mm. Ze střešní konstrukce bude sejmuta původní střešní krytina, novou střešní krytinu bude tvořit falcovaný titanzinkový plech.Sklon sedlové střechy 40° bude nezměněn.

Technické vybavení objektu projde celkovou výměnou, budou provedeny nové veškeré vnitřní instalace. Přípojky na inženýrské sítě budou provedeny a napojeny na veřejnou technickou infrastrukturu a stokovou síť, dešťová voda bude řešena akumulací a vsakem na pozemku stavebníka. 

 

 

 

  

 

 

 

Fotogalerie: REKONSTRUKCE RODINNÉHO DOMU V PRAZE-NEBUŠICÍCH